MENU
Головна » Статті » матеріали методичного характеру

Интерактивні методи на уроках інформатики
«Акваріум»
Такий вид діяльності на уроці сприятиме вдосконаленню ваших навичок роботи в малих групах.
Після того, як учитель об'єднав вас у дві — чотири групи й запро¬понував завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центрі класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти) й утворює своє маленьке коло.
Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану вчи¬телем проблему. Групі, що пра¬цює, для виконання завдання слід:
— висловити вголос ситуацію;
— обговорити її у групі, засто¬сувавши метод дискусії;
— дійти спільного рішення за 3—5 хв.
Решта учнів класу мають слу¬хати, не втручаючись у перебіг обговорення. Вони спостеріга¬ють, чи дотримуються учасники дискусії правил її проведення. За 3-5 хв. група займає свої місця, а клас обговорює питання:
— Чи погоджуєтеся ви з дум¬кою групи?
— Чи була ця думка достатньо аргументована, доведена?
— Який з аргументів ви вважає¬те найпереконливішим?
Після цього місце в «акварі¬умі» займає інша група і обгово¬рює наступну ситуацію.
Усі групи по черзі мають по¬бувати в «акваріумі»; діяльність кожної з них слід обговорити в класі.
«Мозковий штурм»
Це ефективний метод колек¬тивного обговорення, пошук рішень, що спонукає учасників виявляти уяву і творчість, бо вможливлює вільний виклад думок усіх учасників та учасниць і до¬помагає знаходити кілька рішень з конкретної теми.
Учитель на уроці окреслює проблему, що потребує розв'язан¬ня, та запрошує усіх взяти участь в її обговоренні шляхом колективного обдумування — «мозко¬вого штурму», який передбачає такі етапи:
1. Обрану проблему чи проб¬лемне питання записують на дошці або папері, щоб під час роботи цей запис був перед очима.
2. Усі учасники «мозкового штурму», обмірковуючи пробле¬му, висувають ідеї щодо її розв'я¬зання. Ідеї можуть бути найфантастичнішими.
3. Хтось з учнів записує на дошці всі пропоновані ідеї.
4. Коли всі присутні вважати¬муть кількість поданих ідей дос¬татньою, їх висування припи¬няється.
5. Коли всі ідеї зібрано, їх гру¬пують, аналізують, розвивають групою.
6. Обираються ті ідеї, які, на думку групи, допоможуть розв'я¬занню поставленої проблеми.
Під час «мозкового штурму» найефективнішими правилами поведінки є:
— намагання зібрати якомога більше ідей щодо розв'язання зав¬дання або проблеми;
— активізація уяви: не відки¬дайте жодної ідеї лише тому, що вона суперечить загальнопри¬йнятій думці;
— висловлення скільки завгод¬но ідей або розвиток ідей інших учасників;
— уникнення обговорення, критики висловлень інших, оці¬нювання пропонованих ідей.
Метод «ПРЕС»
Метод «ПРЕС» використову¬ють, коли виникають суперечливі питання і вам потрібно посісти й чітко аргументувати певну пози¬цію з проблеми, що обговорюєть¬ся, переконати інших у вашій пра¬воті. Метод дасть вам можливість навчитися формулювати й викла¬дати власну думку з дискусійного питання аргументовано, в чіткій та стислій формі, а також впли¬вати на думку ваших співрозмов¬ників.
Метод «ПРЕС» має такі струк¬турні етапи:
1. Позиція
Викладіть свою думку, по¬ясніть, у чому полягає ваш погляд. Почніть так: «Я вва¬жаю, що...».
2. Обґрунтування
Поясніть, чому ви так вважає¬те, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції. Почніть зі слів «Оскільки...», «Позаяк...».
3. Приклад
Наведіть факти, дані, будь-яку інформацію, що аргументують, доводять, підсилюють вашу пози¬цію, демонструють вашу правоту.
4.Висновки
Узагальніть свою думку, зробіть висновок, ще раз пере¬конливо і чітко викладіть власну позицію. Почніть так: «Отже (тому), я вважаю...».
У різних ситуаціях навчання або життя, за потреби обстояти свою позицію, переконати інших намагайтеся дотримуватися струк¬тури методу «ПРЕС».
"Обери позицію”
Цей вид діяльності допоможе вам з'ясувати, які позиції й дум¬ки можуть існувати щодо спірно¬го питання, а також дасть змогу висловитися кожному, проде¬монструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію, знайти і викласти найперекон¬ливіші аргументи, порівняти їх з аргументами інших. Якщо вас переконали, ви можете перейти на іншу позицію в будь-який час і оцінити виклад думок інших учасників.
Порядок проведення:
— учитель оголошує тему і пропонує викласти свою думку стосовно неї;
— ви маєте підійти до того пла¬ката («так», «ні», «не знаю»), що відповідає вашій позиції;
— підготуйтеся до обґрунту¬вання своєї позиції; самостійно або в групі своїх однодумців сформулюйте кілька найсильніших аргументів, здатних переконати інших у вашій правоті;
— викладіть свої аргументи кла¬су, застосувавши метод «ПРЕС»;
— уважно вислухайте позиції та аргументи інших;
— якщо після обговорення дискусійного питання ви змінили думку, то можете перейти до іншого плаката і пояснити при¬ чину свого переходу, а також на¬ звати найпереконливішу ідею чи аргумент протилежної сторони.
"Навчаючи — вчуся”
Такий вид навчальної діяль¬ності дає вам змогу взяти активну участь у навчанні й переданні своїх знань іншим, у цьому разі — своїм однокласникам та однокласницям під час уроку. Ваша робота буде організована так:
— після того, як учитель на¬звав тему й мету уроку і роздав вам картки із завданням, вам потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці;
— якщо вам щось незрозумі¬ле, запитайте про це і перевірте у вчителя, чи правильно ви розумі¬єте інформацію;
— вам слід ознайомити зі своєю інформацією своїх одно¬класників. Підготуйтеся до передавання цієї інформації іншим у доступній формі;
— ви маєте право розмовля¬ти лише з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з рештою учнів і самостійно одержати певну інформацію від них;
— уважно слухайте інформа¬цію інших, намагайтеся отрима¬ти і запам'ятати якомога більше відомостей. За потреби зробіть стислі нотатки;
— коли всі поділилися тим, що їм відомо, й отримали інформа¬цію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.
«Мікрофон»
«Мікрофон» надає можливість усім сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або викладаючи свою думку чи позицію. Правила проведення цієї форми роботи такі:
— говорити має лише той, у кого «символічний мікрофон»;
— подані відповіді не комен¬туються і не оцінюються;
— коли хтось викладає свою думку, решта не має права пере¬ривати, щось говорити, вигукува¬ти з місця.
Розігрування рольових ситуацій
Мета розігрування рольових ситуацій — визначити своє став¬лення до конкретної життєвої си¬туації, набути досвіду поведінки за аналогічної ситуації через гру, виконання ролі, наближеної до реальної життєвої ситуації. Така діяльність допомагає навчатися через досвід і почуття.
Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», що вам дісталася, дає змо¬гу діяти «ніж насправді». Ви мо¬жете поводитися й розігрувати свою роль, моделюючи реальну поведінку, якщо це ситуації, в яких ви вже побували.
Якщо ви берете участь у ро¬льовій грі, ви маєте:
— чітко дотримуватися своєї ролі;
— намагатися слухати парт¬нерів і вчителя;
— не коментувати діяльності інших, перебуваючи в ролі;
— намагатися поставитися до своєї ролі як до реальної життє¬вої ситуації, у якій ви опинилися;
— вийти з ролі після завершен¬ня сценки;
— брати участь в аналізі ро¬льової ситуації.
Аналіз ситуації, випадку, дилеми. Однією з форм роботи на уроках є аналіз ситуації, реаль¬ного випадку, життєвого конф¬лікту. Для оцінювання певної
ситуації вам слід зважати на такі моменти:
1.Якими є факти. Що стало¬ся? Де і коли? Хто є учасниками ситуації? Що ми про них знаємо? Які факти є важливими? Які дру¬горядними? Що в описі є факта¬ми, а що — думками, оцінками тощо?
2. У чому проблема ситуації. У чому полягає конфлікт? Яке пи¬тання нам слід вирішити, розв'я¬зуючи ситуацію? У чому поляга¬ють інтереси кожної зі сторін? Чому вони суперечливі?
3. Якими можуть бути аргу¬менти. Які аргументи можна на¬вести на захист позиції кожної зі сторін? На які документи, інформацію ми можемо посила¬тися, обстоюючи ту чи іншу по¬зицію?
4. У чому полягає розв'язання. Яким буде розв'язання ситуації? Чому саме таким? На що ми спи¬раємось, обираючи таке рішення? Якими можуть бути наслідки цьо¬го рішення? Чи існують інші шляхи розв'язання?
Правила дискусії (культура ве¬дення дискусії)
Дискусія надає чудову нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або суперечливого пи¬тання. Щоб дискусія була відвер¬тою, слід створити у класі атмос¬феру довіри та взаємоповаги. Тому вам бажано знати правила куль¬тури ведення дискусії.
Пропонуємо вам правила:
• Говоріть по черзі, а не всі одночасно.
• Не переривайте того, хто говорить.
• Критикуйте ідеї, а не того, хто їх викладає.
• Поважайте всі викладені думки (погляди).
• Поводьтеся пристойно, коли хтось говорить. Винятком є мо¬мент, коли промовець жартує.
• Не змінюйте тему дискусії.
• Намагайтеся заохочувати до участі в дискусії інших.
У своєму класі ви можете до¬повнити ці правила, прийняти їх після обговорення й дотри¬муватися під час проведення дискусій.
«Ток-шоу»
Метою такої форми роботи як «ток-шоу» є набуття навичок пуб¬лічного виступу й дискутування. Учитель на цьому уроці є ве¬дучим «ток-шоу». Роботу здійсню¬ють так:
—оголошується тема дискусії;
— оголошується пропозиція висловитися щодо запропонова¬ної теми «запрошених гостей»;
— слово надається глядачам, котрі можуть викласти власну думку або поставити запитання «запрошеним» — не більше хви¬лини;
— «запрошені» мають відпові¬дати якомога стисліше й конкрет¬ніше;
— ведучий також може поста¬вити свої запитання або перерва¬ти виступ через брак часу.
Ця форма роботи допоможе вам навчитися брати участь у за¬гальних дискусіях, викладати і обстоювати власну позицію, а в майбутньому — певною мірою впливати на зміни в українському суспільстві загалом.
«Ажурна пилка»
Цей вид діяльності на уроці дає вам змогу працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує вас допо¬магати один одному вчитися на¬вчаючи.
Під час роботи ви маєте бути готові працювати в різних групах. Спершу ви працюватимете в «домашній» групі. Потім в іншій групі ви висту¬патимете в ролі «експертів» з пи¬тання, над яким ви працювали в домашній групі, й отримаєте інформацію від представників інших груп.
В останній частині заняття ви знову повернетеся до своєї «домашньої» групи, щоб поділи¬тися новою інформацією, яку вам надали представники інших груп.
«Домашні» групи:
• кожна група дістає завдан¬ня, вивчає його та обговорює свій матеріал;
• у групі бажано обрати голо¬вуючого, тайм-кіпера (того, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, аби перекона¬тися, що кожен розуміє зміст ма-теріалу.
«Експертні» групи:
• коли вчитель об'єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалася у вашій «домашній» групі;
• по черзі всі учасники мають за визначений учителем термін якісно й у повному обсязі донес¬ти інформацію членам інших груп і сприйняти нову інформацію від представників інших груп.
«Домашні» групи:
• ви повертаєтесь «додому», де маєте повідомити членів своєї «до¬машньої» групи про нову інфор¬мацію, яку ви отримали від пред¬ставників інших груп;
• обговорюйте спільні виснов¬ки та рішення.
Таким чином, за допомогою методу «ажурна пилка» за корот¬кий час можна отримати багато інформації.
"Суд від свого імені”
Такий вид діяльності дасть вам змогу дістати уявлення про спрощену процедуру винесення судо¬вого рішення, а також провести рольову гру — судовий процес з мінімальною кількістю учасників — з 3-х осіб: судді, що слухатиме обидві сторони і винесе остаточ¬не рішення, позивача та відпові¬дача (якщо йтиметься про розгляд кримінальної справи, то учасни¬ками будуть обвинувач та обвину¬вачуваний).
Після того як учитель об'єднав вас у три групи — судді, обвину¬вачі та обвинувачувані, впродовж відведеного часу:
а) судді ознайомлюються із судовою процедурою і готують запитання до обох сторін;
б) обвинувачі обговорюють зміст вступної промови й можливі аргументи;
в) обвинувачувані готують зміст заяви-відповіді й аргументи захис¬ту. Тепер для ефективнішої робо¬ти до кожного судді потрібно ви¬значити одного обвинувача й одно¬го обвинувачуваного. Далі можна починати «суд» у кожній групі за таким порядком або сценарієм:
1. Суддя викладає суть справи, розглядає вступні заяви учасників судового процесу.
2. Обвинувач викладає аргу¬ментацію, суддя ставить йому за¬питання.
3. Обвинувачуваний викладає і аргументи захисту, суддя ставить і йому запитання.
4. Суддя виносить рішення. Коли весь клас знову об'єднується, судді оголошують остаточне своє рішення.
Категорія: матеріали методичного характеру | Додав: Shkola-Malynivka (19.11.2016)
Переглядів: 210 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar

На даному сайті використовувались власні розробки автора та різні матеріали з Інтернету

uCoz